เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

นายนิเวศน์  อุดมรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓

นายชยพัทธ์  ธรรมสถิตไพศาล
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓

 

นายเฉลิมยศ  พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

นายนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

นายเจนศักดิ์  บุบผาพรหมราช
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สพป.นครราชสีมา เขต ๓
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

นายชูวิทย์  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยา
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญยง  ครูศรี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปักธงชัย
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาววรวรรณ  ขันธทัต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุศาสน์วิทยา
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายเคลื่อน  ขามจะโป๊ะ
ครูโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ระดับประถมศึกษา
 

นายประสงค์  สัทธรรม
ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ระดับประถมศึกษา

นายสังเวียน  เพลครบุรี
ครูโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ระดับประถมศึกษา

นายวิวรรธน์  วงศ์สิทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
เลขานุการฯ

นางสาวนัทกมล  พวงเกาะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓

นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓

 

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3