เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

ผู้มีคุณสมบัติเลื่อนวิทยะฐานะ

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
ดังเอกสารแนบ :เอกสารประกอบ

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3