เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+


นายวิมาน วรรณคำ
ประธานคณะกรรมการ

นายเฉลิมยศ  พุทธา
ผู้แทนคุรุสภา

นายไพฑูรย์  อักษรครบุรี
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจนศักดิ์  บุบผาพรหมราช
ผู้แทนบุคลากรทางทางการศึกษาอื่น

นายศักดิ์ชัย  พรมกระโทก
ผู้แทนครู

นายธวัช  ชลารักษ์
ผู้แทนใน ก.ค.ศ.

นายชอบ  แหยงกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาธิต  วิมลธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิเวศน์  อุดมรัตน์
อนุกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3