เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

วิสัยทัศน์         
          ภายในปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็น องค์กรส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมงานวิจัยตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3