สพป.นครราชสีมา

จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.นม.3 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกบริเวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ซึ่งในช่วงเช้า เป็นพิธิเปิดกิจกรรมและพัฒนารอบอาคารสำนักงาน และช่วงบ่ายพัฒนาภายใน/หน่วยภาพเพิ่มเติมโครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"big cleaning day รูปภาพกิจกรรมท้ังหมด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ-ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 13/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน อำเภปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 3 /2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนนำนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม(action plan) ตลอดจนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางนภาพรรณ นาดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (อาคาร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับการรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนางรัตดา คูณมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 24 ตุลาคม2566 เวลา 14.00 น.นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นม.3 ประธานประเมินผลการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาของนักศึกษาการฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้บุคลากรในเขตฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.นครราชสีมา เขต3 ทุกคน มอบนโยบายการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ลงสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ณห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต3 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอครบุรี โดยมีนายนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสร็จจากพิธีดังกล่าว เป็นการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวันปิยะมหาราชอำเภอครบุรี จำนวน 60 ทุน ให้กับนักเรียนทุกสังกัดในอำเภอครบุรี ...

Read More