ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน”

ด้วย คณะวิทยากรสงขลานครินทร์ จะจัดอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน" เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยกรมศาสนาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพ.ศ.2567 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบการพัฒนา...

Read More