สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาด้านการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ xyz

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ให้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิบัติรูปประเทศ และนโยบายของหน่วยเหนือ2. รับรู้หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ(แบบเหตุสัมพันธ์)4. การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล การเขียนโครงการเชิงเหตุและผล เป็นรายโรงเรียนในลำดับต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน จาก 182 โรงเรียน จำนวน 182 คน บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (ห้องประชุม 1 อาคาร 2)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กลุ่มพระยาตะแบก ประชุมประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบก ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้พลศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดค่ายวิชาการ Academic Camp

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิด "ค่ายวิชาการ Academic Camp ประจำปี 2565" เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคุณภาพและเครือข่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน1.หนองนกเขียนสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านหนองกก 3.โรงเรียนบ้านหลุมเงิน4.โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 22 กรกฎาคม2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 โดยผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมติดตามแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และกรรมการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรั จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิเวกวนาราม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุตะโก และในบ่ายวันเดียวกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอปักธงชัย เพื่อพบปะ สอบถาม รับฟัง ข้อเสนอแนะ จากคณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี โรงเรียนบ้านวังวารีวนราษฎร์วัฒนา โรงเรียนบ้านสวนหมากสงเคราะห์ และโรงเรียนวัดมกุฏไทยาราม ...

Read More