ข่าวประชาสัมพันธ์

การเชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ได้เปิดระบบให้ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง จำนวน 13 หลักสูตร กลุ่มพํฒนาครูฯ ขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อหรือสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การอบรมด้วยระบบe-Learningดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Approach) โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรพัฒนาหลักสูตร "ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณูและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ ว 9 ว 10 กลุ่มพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.สีวิกา อนันธวัช โทร.099-0974488 หรือคุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ วPA

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน้วยพัฒนาครูฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี จัดโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์กับการประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลในรูปแบบเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีระบบ LMS&MIS ฟรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ทำ-วPA-ด้วยแฟลตฟอร์มดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักสวัสดิการได้กำหนดการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือมูลนิธิ สมาคม ชมรม ให้ได้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและสถานศึกษาในสังกัดทรายกำหนดส่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.otep.go.th หรือโทร 044-244-589   ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาและแจ้งให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนา ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/e-learning และ คู่มือสำนักงาน กพ.หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tdga.dga.or.th/index.php/th/ และ คู่มือ TDGA ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 021419717 และนางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ โทรศัพท์ 021419698 เจ้าหน้าที่หลักสูตร สำนักบริการวิชาการ โทร.021419717 โทรสาร 021438179 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ด้วยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นหลักสูตรการอบรพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.045321764 -0801695437 โทรสาร 045285631 อุบลราชธานีดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าว หากท่านใดสนใจให้สมัครหรือติดต่อได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร 022425900 ต่อ5491-5 รายละเอียดดังแนบ รางวัลพานแว่นฟ้าดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่2 ผ่านระบบ Zoom meeting

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โดยฝึกอบรม Online ผ่านระบบ zoom meeting และห้องอบรมจำนวน 30 คน ณ แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมฯ ก่อนเลือกเข้าสู่เว็บไซต์ เมนู "สารสนเทศสิ่งแวดล้อม" หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวชมภู แก้วประเสริฐ เบอร์โทร064-0511375 หรือนางสาวศิริวรรณ พิมพ์อ่อน เบอร์โทร 081-0941596 สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มทอดเทคโลยีสิ่งแวดล้อม โทร.025774182-9 ต่อ 3615,3618 โทรสาร 025777086 ...

Read More