ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-ปี-พ.ศ.-2564-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

ตามที่สาขาวิชาการาอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 1 เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โครงการฯ สำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตร โครงการศึกษาพิเศษ ในปีการศึกษา 2565 หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่และเอกสารที่แนบมานี้ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร02-310-8347 ,02-310-8335 ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน PABM ออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ โดยจัดอบรมแบบออนไลน์ให้ฟรีจำนวน 4 หลักสูตร คือ 1)หลักสูตรเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบLMS 2)หลักสูตรปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแพลฟอร์มโรงเรียนที่มีระบบ LMS 3)หลักสูตรปฏิบัติการสร้างสื่อวิดิโอเพื่อนำขึ้นบนแพลตฟอร์มโรงเรียนอนไลน์ 4)หลักสูตรการเขียนรายงานผลการใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชียวชาญ (คศ.4) ให้ผ่านตามเกณฑ์ PA หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หากท่านใดสนใจสแกน QR-code ของ Line OA ที่ด้านล่างซ้ายมือของหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้กรณีที่สแกนไม่ได้โปรดแอดไอดีของ Line OA "@640ertge" หรือติดต่อได้ท...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือยข่ายองคืกรงดเหล้าได้รณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 และเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลจากโครงการครุดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนคำพ่อสอน โดยได้สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างค่านิยม ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ อบายมุข แก่สังคม โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2565 (พัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nidtep.go.th และส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และแบบฟอร์มการนำเสนอ ประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคั...

Read More