สพป.นครราชสีมา

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอำเภอเสิงสาง

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา18.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) นายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอเสิงสางที่เกษียณในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีจำนวน 24 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสิงสาง โดยมีนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูประถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านลำเพียก และโรงเรียนบ้านหนองไทร เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติตำแหน่งครูบรรจุใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) จำนวน 26 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริตสู่เขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...

Read More