วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 โรงเรียน และราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 โรงเรียน และราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง