วันพุธ, พฤษภาคม 22

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ

นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทร 06 2946 5326
e-mail: [email protected]

นางสาววริยา  เลากระโทก

นางสาววริยา เลากระโทก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางดาวเรือง  กิตติศักดิ์ชัย

นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ์  ดอกทุเรียน

นางสาววิไลวรรณ์ ดอกทุเรียน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิชญ์สุกานต์  จรพุทธานนท์

นางสาวพิชญ์สุกานต์ จรพุทธานนท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเสาวนีย์  อุ่นกระโทก

นางเสาวนีย์ อุ่นกระโทก

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา  แก้วพะเนา

นางสาวสุกฤตา แก้วพะเนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุภาภรณ์  มะลิใหม่

นางสาวสุภาภรณ์ มะลิใหม่

ลูกจ้างชั่วคราว