วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน
          • โครงสร้างองค์กร
          • ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          • Q&A
   Social Network
          • เว็บไซต์ :www.korat3.go.th
          • Facebook:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3          

การบริหารงาน

   แผนการดำเนินงาน
          • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน
          • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   การให้บริการ
          • มาตรฐานการให้บริการ
          • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
          • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
          • ระบบพิมพ์ Slip Online (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
          • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2564 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          • การวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
          • รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          • ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย(Thai) และ อังกฤษ(English)
          •
          • กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
          • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
          • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
          • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2564

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          • นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          • การพัฒนาบุคลากร
          • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
          • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารงานงบประมาณ

นายเผด็จศึก โชติกลาง

นายเผด็จศึก โชติกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร : 08 4606 9092
e-mail : [email protected]

นายสายัณห์ คอกขุนทด

นายสายัณห์ คอกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร 09 1832 9452
e-mail : [email protected]

นายขันตรี โสภาพิศ

นายขันตรี โสภาพิศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3