วันพุธ, พฤษภาคม 22

กลุ่มนโยบายและแผน

นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ

นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทร 08 1062 3433
e-mail: [email protected]

นางสาวสุมล  ศิริปรุ

นางสาวสุมล ศิริปรุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี

นายประเชิญชัย เจริญครบุรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุภาภรณ์   จิตรา

นางสุภาภรณ์ จิตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์

นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ