วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21


นางนภาพรรณ นาดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา