วันพุธ, พฤษภาคม 22

กลุ่มอำนวยการ

นายธานินทร์ ศิริกำเนิด

นายธานินทร์ ศิริกำเนิด

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทร 08 8580 8548
e-mail: [email protected]

นางดวงใจ เลิศภูมิจิต

นางดวงใจ เลิศภูมิจิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์

นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววายุพร อุดมตะคุ

นางสาววายุพร อุดมตะคุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนิน

นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอโรชา สุวรรณดี

นางสาวอโรชา สุวรรณดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกุศล ฉวีโชติ

นายกุศล ฉวีโชติ

ช่างไม้ 4
นายวชิรพล เทียบโพธิ์

นายวชิรพล เทียบโพธิ์

ช่างไม้ 4
นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์

นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุรกานต์ บุญทวี

นางสาวสุรกานต์ บุญทวี

พนักงานพิมพ์ดีด
นายเกรียงไกร เสยกระโทก

นายเกรียงไกร เสยกระโทก

ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจุฑามาส คล้ายจังหรีด

นางสาวจุฑามาส คล้ายจังหรีด

ลูกจ้างชั่วคราว
นายไชยรัตน์ เฉิดจังหรีด

นายไชยรัตน์ เฉิดจังหรีด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย