วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์

นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทร 09 2092 9729
e-mail: [email protected]

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์

นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางชนิกานต์ โสภาพิศ

นางชนิกานต์ โสภาพิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ

นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง

นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาติ สมบูรณ์

นางปาริชาติ สมบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา

นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก

นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ

นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชร ยังให้ผล

นางสาวพชร ยังให้ผล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจษฎาภรณ์ ตุลพิพาก

นางสาวเจษฎาภรณ์ ตุลพิพาก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมาลินี เสยกระโทก

นางสาวมาลินี เสยกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนิศาชล กล้ารบ

นางนิศาชล กล้ารบ

พนักงานธุรการ ส 4