วันจันทร์, มิถุนายน 5

ผู้บริหาร

นายเผด็จศึก โชติกลาง

นายเผด็จศึก โชติกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร : 08 4606 9092
e-mail : [email protected]

นายสายัณห์ คอกขุนทด

นายสายัณห์ คอกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร 09 1832 9452
e-mail : [email protected]

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายธานินทร์  ศิริกำเนิด

นายธานินทร์ ศิริกำเนิด

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทร 08 8580 8548
e-mail: [email protected]

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ

นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทร 06 2946 5326
e-mail: [email protected]

นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ

นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทร 08 1062 3433
e-mail: [email protected]

นางรัตดา   คูณมา

นางรัตดา คูณมา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร 08 2945 7689
e-mail: [email protected]

นางเกดสุชา ทองน้อย

นางเกดสุชา ทองน้อย

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทร 08 1878 5033
e-mail: [email protected]

นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์

นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทร 09 2092 9729
e-mail: [email protected]

นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม

นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

เบอร์โทร 08 9949 3136
e-mail: [email protected]

นางศลิษา  ศิริกำเนิด

นางศลิษา ศิริกำเนิด

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เบอร์โทร 08 8594 0801
e-mail: [email protected]

นายอติวิชญ์  วงศิริ

นายอติวิชญ์ วงศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทร 09 8587 9546
E-mail: [email protected]

นางขวัญเรือน  รุ้งตาล

นางขวัญเรือน รุ้งตาล

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร 08 1877 5442
e-mail: [email protected]