วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21

ผู้บริหาร

นางนภาพรรณ นาดี

นางนภาพรรณ นาดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์

นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา