วันพุธ, พฤษภาคม 22
นายถนัด รร.บ้านคลองยาง

นายถนัด    บรรลือ
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรี

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นครธรรม

นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ

นายดาวเรือง  เรืองรัตนโชติ
ประธานกลุ่มฯ

โรงเรียนบ้านแชะ

รูป ผอ.

นางศรีไพร    จันทรชิต
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

person

– ว่าง –
โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข

2.ผอ.เบญจพล

นายเบ็ญจพล  แสงภารา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

นายกัณภพ สุทธิประภา

นายกัณภพ    สุทธิประภา
โรงเรียนบ้านไชยวาล

รูป ผอ.

นางศรีไพร  จันทรชิต
โรงเรียนบ้านดอนกรูด

นายมนตรี แจ้งคำพี้

นายมนตรี  แจ้งคำพี้
โรงเรียนบ้านใหญ่

ผอ.สมัคร ฉัตรรัตนวารี

นายสมัคร  ฉัตรรัตนวารี
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย โคสมบูรณ์

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย  โคสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองต้อ

นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์

นายธวัชชัย    วุฒิศักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองรัง

9.นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าเเข็ง

นายธีรภัทรวัฒน์  กล้าแข็ง
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง

person

– ว่าง –
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง

person

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดง

นายสมหมาย แสนลือชา

นายสมหมาย  แสนลือชา
ประธานกลุ่มฯ
โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

นายวิเชียร รร.บ้านหนองโสน

นายวิเชียร    หน่างเกษม
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล

นายสุวัฒน์  พูนวัฒนานุกูล
โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

นายนุศิษย์ พรชีวโชติ

นายนุศิษย์  พรชีวโชติ
โรงเรียนครบุรีวิทยา

นางโสภิต ขันติโชติ

นางโสภิต  ขันติโชติ
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

ปกอัญ

  -ว่าง-
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

นางสาวธนพร ปักษา

นางธนพร   ปักษร
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

นางประทานพร มูลศรี

นางประทานพร   มูลศรี
โรงเรียนบ้านมาบกราด

นายแสงเพ็ช ทองไชย

นายแสงเพ็ช   ทองไชย
โรงเรียนบ้านซับสะเดา

นายศุภวุฒิ สุภาชาติ

นายศุภวุฒิ   สุภาชาติ
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง

นายไมตรี จันทองเดช

นายไมตรี   จันทองเดช
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ปกอัญ

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พระยาตะแบก

นายขวัญชัย เรืองกระโทก

นายขวัญชัย    เรืองกระโทก
ประธานกลุ่มฯ
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย

2.ผอ.บุญมี

จ.ส.ต.บุญมี   รัตนโกศล
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

3.ผอ.ชำนาญ

นายชำนาญ   ยอดผักแว่น
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต

4.ดร.จิตรดา ซิวดอน

นางจิตรลดา   ซิวดอน
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี

5. ผอ.พินิจ

นายพินิจ   พินิจพงศ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

ดร.ภูมิ เพชรศักดาศิริ

ว่าที่ ร.ต. ดร.ภูมิ  เพชรศักดาศิริ
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

17ผอ.คีย์ตวัตน์

นายคีตวัตน์    ขันธะหัตถ์
โรงเรียนบ้านลำเพียก

นายเอกอรรถ หมายถูก

นายเอกอรรถ   หมายถูก
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน

นายดอกคูณ

นายดอกคูณ    ยกกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

นางสาวประนอม อังกระโทก

นางสาวประนอม  อังกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองเมา

นายณัฐพล ศรีสา

นายณัฐพล   ศรีสา
โรงเรียนบ้านบุยายแลบ

นายธวัชชัย ไชยพุฒ

นายธวัชชัย   ไชยพุฒ
โรงเรียนบ้านหนองไทร

ปกอัญ

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง

นายธนพล นวลมะณีย์

นายธนพล   นวลมะณีย์
โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ปกอัญ

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา

ปกอัญ

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลำมูลบน

นายราชัน รร.บ้านสระผักโพด

นายราชันย์   นคราวนากุล
ประธานกลุ่มฯ
โรงเรียนบ้านสระผักโพด

นายถนัด รร.บ้านคลองยาง

นายถนัด   บรรลือ
โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

นายไกรวัลย์ รร.ชุมชนจระเข้หิน

นายไกรวัลย์   นคราวนากุล
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)

นายธนัชชัย รร.บ้านครบุรีนครธรรม

นายธนัญชัย   เสยกระโทก
โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

นายบุญลือ รร.บ้านซับก้านเหลือง

นายบุญลือ   เพ็ชรดอน
โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง

ปกอัญ

-ว่าง-
โรงเรียนบ้านหนองโสน

นายทีปกรณ์ รร.จอมทองวิทยา

นายทีปกรณ์   วิโมกรัตน์
โรงเรียนจอมทองวิทยา

นายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก

นายเกรียงศักดิ์    แอมกระโทก
โรงเรียนบ้านไผ่

person

-ว่่าง-
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา