สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เปิดเทอม 1/2566

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และได้พัฒนระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอม 1/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล โรงเรียนบ้านพัดทะเล และโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ในการดำเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (ภาพ/ข่าว ผอ.วีระชัย อินทร์แปลง) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

MOU ด้านสุขภาพจิตและความปลอดภัยเด็กวัยเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีจัดทำข้อตกลง (MOU) ในการให้บริการด้านสุขภาพจิต และความปลอดภัยเด็กวัยเรียน และจัดประชุมอภิปรายการพัฒนายกระดับส่งเสริมความปลอดภัย ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมผกากรอง ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตระหนักและให้ความสำคัญเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านและ มีนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมจิตศึกษา โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความพร้อม ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจากความไม่ปลอดภัย ทั้งทางสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "ปลอดภัย ใจพร้อม ย่อมเกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่า" จึงได้จัดทำข้อตกลง ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อม ITA Online

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษา กำหนดเวลา และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงเวลาการประเมินต่างๆ ตามปฏิทิน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนStandAlone โรงเรียนเครือข่าย ที่มีการทบทวนการกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพแและโรงเรียนเครือข่ายใหม่ พ.ศ.2566-2575 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone โดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โรงเรียนเป็นศูย์กลางแห่งการเรียนรู้ และแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุม...

Read More