สพป.นครราชสีมา

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเบ็ญจพล แสงภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายแสงเพ็ช ทองไช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสะเดา นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย1.โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย2.โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด3.โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง4.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์5.โรงเรียนบ้านซับสะเดา6.โรงเรียนอนุบาลครบุรี ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสูทธ์ สยามประโคน รอง ผอ. สพป.นม.3 นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายองอาจ เลิศประไพสกุล ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ประธานกลุ่มฯเบญจมิตรธงชัย นางฐิตินันท์ นวลละออง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก2.โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 3.โรงเรียนบ้านคลองเตย 4.โรงเรียนสะแกราชวิทยา 5.โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 6.โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี7.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.นม.3 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกบริเวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ซึ่งในช่วงเช้า เป็นพิธิเปิดกิจกรรมและพัฒนารอบอาคารสำนักงาน และช่วงบ่ายพัฒนาภายใน/หน่วยภาพเพิ่มเติมโครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"big cleaning day รูปภาพกิจกรรมท้ังหมด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ-ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 13/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน อำเภปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 3 /2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนนำนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม(action plan) ตลอดจนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางนภาพรรณ นาดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (อาคาร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับการรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนางรัตดา คูณมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 24 ตุลาคม2566 เวลา 14.00 น.นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นม.3 ประธานประเมินผลการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาของนักศึกษาการฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้บุคลากรในเขตฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.นครราชสีมา เขต3 ทุกคน มอบนโยบายการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ลงสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ณห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More