สพป.นครราชสีมา

เคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต"ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมกรรมการสอบ O-NET ปักธงชัย วังน้ำเขียว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อำเภอปักธงชัย ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำาเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบแลพิจารณาดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการยกผลการทดสอบระดับชาติ RT NT O-Net ประจำปี 2565 2.การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.การสนับสนุนงาน Pakthongchai Run for Child 2023 “สายน้ำ เขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 4.เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ 5.การกำหนดการจัดกิจกรรมงานวิชาการของสมาคมฯ การทดสอบชิงเหรียญการแข่งขัน คิดเลขเร็ว กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 และการทดสอบชิงเหรียญ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีกีฬาและกรีฑา ที่ดำเนินการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยมีนักกีฬา จากโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 72 โรงเรียน ณสนามกลางโรงเรียนบ้านบะใหญ่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศและทำทะเบียนประวัติ ครูผู้ช่วย

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานโครงการปฐมนิเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.๑๓)ด้าน 1-2

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายขวัญชัย เรืองกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคทราย คณะกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.๑๓) ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีนายดอกคูณ ยกกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬา วันครู อำเภอครบุรี ประจำปี 2556

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครรราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันครู อำเภอครบุรี ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนจรเข้หินสังฆกิจวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจครูและนักเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนจอมทองวิทยา และโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง อำเภอครบุรี พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และบริบทต่างๆของโรงเรียน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจครูและนักเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองรัง และโรงเรียนบ้านเทพนิมิตร อำเภอครบุรี พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ 70

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา โดยจัดขึ้น ในวันที่ 12, 23, 26 และ 27 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 4 วันโดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ณ- โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จำนวน 20 กิจกรรมในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ณ- โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จำนวน 68 กิจกรรม- โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จำนวน 59 กิจกรรม- ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) จำนวน 5 กิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2565 จำนวน 21 กิจกรรม-โรงเรียนบ้านแชะ จำนวน 12 กิจกรรม-โรงเรียนครบุรีวิทยา-โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จํานวน 5 กิ...

Read More