ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าศุนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยกาารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้ หรือโทร022885773 ทุนการฝึกอบรมดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อลมรเชิงปฏิบัติการ “SketchUp BIM + LayOut” รุ่นที่ 3

ด้วยศุนย์นวัตกรรมการก่อรสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้กำหนดจัดโครงการ"SketchUp BIM + LayOut" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพิ่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทร 097-9191001 ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาบุคลากร

ด้วยสำนักสำนักการศึกาาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมรูปแบบต่างๆรวมทั้งให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลโดยการมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาส่งเสริมสมรถถนะของบุคลากร หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7715,7717 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน (K-12) อัพเดตเทรนด์การศึกษาโลก และเทคโนโลยีการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft Education หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก หากมีผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ดำเนินการกรอกเอกสารหรือรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทุนการศึกษา-ภาษาจีนดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566โดยรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566 โดยการกรอกใบสมัครผ่านทาง google from ภายในวันที่ 31มกราคม2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022802736หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 17มกราคม2566ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565(เพิ่มเติม)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงานกสม.) รับสมัครบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งาชติ-ผสานดาวน์โหลด ...

Read More