ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ คุณบลู โทร0852224218 หรือคุณแป้ง 0994469266 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.thailocalsu.com ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน”

ด้วย คณะวิทยากรสงขลานครินทร์ จะจัดอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน" เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยากร โทร.074-287946 โทรสาร.074-287890 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยกรมศาสนาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพ.ศ.2567 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม และรูปภาพกิจกรรม บันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี ส่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบประวัติได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นม.3 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning ซึ่งเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่งมาด้วยนี้ หรือดูได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นม. CEFRดาวน์โหลด ...

Read More