ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการคุรุสภา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบันฑิตศึกษา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะศึกษาศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระกับบัณฑิตศึกษาให้แก่บุคลากร ผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานค...

Read More