ITA65

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลา...

Read More