ITA65

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 020610/ว4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More