วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad อบรมโดยให้แก่ครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่า500คน) ซึ่งดำเนินการอบรมโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ตามรายละเอียดที่แนบ