วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>คู่มือ/แผนปฏิบัติการ>>คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน