คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการจัดท...

Read More