ITA67คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566ดาวน์โหลด ...

Read More
คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการจัดท...

Read More