วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
สพป.นครราชสีมา

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางสาวภรภัทร โคตรสมบัติ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตามกฎกระทรวง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านละ 1 คน ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนุศิษย์ พรชีวิโชติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลครบุรี ด้านการวิจัยและประเมินผล นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ด้านการบริหารการศึกษา นายสายัณห์ คอกขุนทด อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางอรวรรณ วิริยะจารุ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ