วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการคุรุสภา และสภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาตร์แห่งประเทศไทยได้บูรณาการความร่วมมือในกระบวนการในการผลิตครู สร้างคนดี ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กำกับ ควบคุม ดูแลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครูต้นสังกัด ให้ไปเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด