วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สพป.นครราชสีมา

พิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2015(COVID-19) ในโรงเรียน ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจ Antingen Test Kit (ATK) ที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักให้ครูในโรงเรียนในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในโรงเรียน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนท้าวสุรนารี 2521และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลเสิงสาง โดยมีครู โรงเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสางทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น