วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมกับ NEAS Australia (National ELT Accreditation Scheme Limited Australia) เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษแห่งชาติออสเตรเลียเสนอการฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรัผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบZoom ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -11.00 น. หากท่านใดสนใจสมัครหรือเข้าร่วมการฝึคกอบรมสามารถิดต่อสอบถามหรือสมัครได้ทางเอกสารทแีนบมาพร้อมนี้