วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการคัดเลือกผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาภิไธย “สธ” โดยการส่งแบบเสนอผลงานพร้อมทั้งผลานและหลักฐานการปฏิบัติงานไปที่ ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย เลขที่ 291/1 โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565