วันพุธ, มีนาคม 22
Home>>ITA65>>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ITA65

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

  การปฏิบัติงาน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร