วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ITA65>>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ITA65

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

  การปฏิบัติงาน
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          • คู่มือการปฏฺิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
          • คู่มือการปฏฺิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
          • คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานกฎหมายและคดี
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร