วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน
          • โครงสร้างองค์กร
          • ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          • Q&A
   Social Network
          • เว็บไซต์ :www.korat3.go.th
          • Facebook:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3     

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     

          • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
          • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)          

          • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

          • ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2)

          • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

          • สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
   การปฏิบัติงาน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

          • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   E-Service
          • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
          • สลิปเงินเดือนข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ)       

          • สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

          • สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          • ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          • ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
          • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         
         

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          • ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

          • แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
          • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

          • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

          • รายงานผลการดำเนินงาน งานส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          • การพัฒนาบุคลากร

          • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
          • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

         นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
          • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

          • รายงานผลตามโยบาย No Gift Policy

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          • รายงานผลการจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6 เดือน

          • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

          • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
          • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

         การดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566