วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน
          • โครงสร้างองค์กร
          • ข้อมูลผู้บริหาร
          • อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          • ข้อมูลการติดต่อ

    การประชาสัมพันธ์
         ข่าวประชาสัมพันธ์

          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
          • ข่าวกิจกรรม

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        Q&A
          • กระดานถามตอบ
          • แชทเฟสบุ๊ก
 

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
      แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567-2570
      แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          • รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
         คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
          • คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานกฎหมายและคดี
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
         คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
          • คู่มือการให้บริการศูนย์บริการ One Stop Serviceติดต่อ
          • คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16
          • คู่มือการขอรับน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศศพ
          • คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          • คู่มือการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
      ข้อมูลสถิติการให้บริการ
         ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      E-Service
          ระบบ Amss++ (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
          • สลิปเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าประจำ
          • สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
          • สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
          • ระบบซ่อมบำรุง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
      ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          • ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
          • หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว 4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      การขับเคลื่อนจริยธรรม
          • การดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม