สพป.นครราชสีมา

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ ตาม ว.9/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตาม ว.9/2564 ซึ่งการจัด อบรมครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมในรูปแบบ On-site ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27-28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รำลึก 120 ปีราษฏร์สดุดี สมเด็จย่า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น ประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครูอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถานศึกษาใกล้เคียง ร่วมมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา ผู้เรียน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านหนองเมา โรงเรียนบ้านมาบกราด อำาเภอครบุรี โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม และโรงเรียนบ้านโคกโจด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่สนใจ จํานวน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนต์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นม.3

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 4 เวลา 08.00 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในงานการแสดงความยินดี นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน ในโอกาสย้าย มาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และ นาย ศราวุธ พิมละมาศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ณห้องประชุม สุพรรณิการ์ อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เกษียณอายุ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานงาน " เกียรติยศทรงคุณต่า คุรุศรัทธา กษิณาลัย " อำเภอครบุรี ประจำปี 2564 จัดขึ้นในโอกาสเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จำนวน 20 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการครู

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาแก่คุณครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานการรับมอบประตูโรงเรียน จากคุณครูสมัย เดชวีระธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) พร้อมครอบครัว ในวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้มอบเงินบริจาคสร้างประตูโรงเรียน และมอบไว้เพื่อเป็นสาธารณะสมบัติกับโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ครู และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ระลึกถึง อีกยังใช้ประโยชน์ไปชั่วกัปป์กาล ณ โรงเรียนบ้านคู่(สหราษฎร์วิทยา) อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More