วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ดำเนินโครงการวิจัยติดตามและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2565โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดอบรม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 1845 หรือ http://course.kurupatana.ac.th