วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3