วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>มอบเหรียญทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
สพป.นครราชสีมา

มอบเหรียญทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง พร้อม รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สืบเนื่องจาก นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง แก้โจทย์ปัญหาได้ และยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ได้ตระหนักและเห็นความจําเป็นต้องพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูพัฒนาความสามารถการ คิดเลขเป็น คิดเลยคล่อง แก้โจทย์ปัญหาได้ให้แก่นักเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้นในลำดับต่อไป ภาพกิจกรรมทั้งหมด