วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Super GP : สุดยอดปู่ย่าตายายรู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Super GP : สุดยอดปู่ย่าตายายรู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องในการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ นำองค์ความรู้จาการอบรมไปใช้ในการพัฒนาหน้าที่ กลุ่มพํฒนาครูฯขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารและแบบตอบรับดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อนางสาวศุภรดา เกษร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1477 หรือ092-4145296

ใส่ความเห็น