วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
สพป.นครราชสีมา

อบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในวันนี้ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี ประเภท สามัญ ของโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมี วิทยากรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน 12 ท่าน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 13 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด ดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตามโครงการลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน

2. เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถ น้อมนำเอาหลักการ และวิธีการของตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มา เสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ใส่ความเห็น