วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2563
สพป.นครราชสีมา

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงาน บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ ปีการศึกษา โรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 กิจกรรม และ โครงงาน เพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประเมินจํานวน 3,502โรงเรียบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ออกไปไม่มีกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดส่งตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่าน การประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จํานวน 42 โรงเรียน รอบที่ 1 จํานวน 11 โรงเรียน รอบที่ 2 จํานวน 9 โรงเรียน รอบที่ 3 จำนวน 22 โรงเรียน และได้จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ใส่ความเห็น