วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

ด้วยวิทยาลัยราชสุดาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่งาน บริการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา โทร 028895315-9 ต่อ 1234-1237

ใส่ความเห็น