วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรมเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 นำโดยนายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ได้ดำเนินกิจกรรมการเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต เขตสุจริต มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักความสามัคคีในองค์กร ลูกฝังจิตสํานึก ให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ประการ ทักษะกระบวนการ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3

ใส่ความเห็น