วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ….” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ….” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ….” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกประจำส่วนราชการ แนวทางการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ลูกจ้างในส่วนราชการที่สนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ให้เบิกจากต้นสังกัด