วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ITA65>>แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
ITA65

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
1.วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
2.เป้าหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
3.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทบทวนแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2563-2565
5.ข่าวประชาสัมพันธ์