วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ITA65>>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ITA65

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.โครงการ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ
2.ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.ข่าวประชาสัมพันธ์