วันอาทิตย์, กันยายน 24
Home>>ITA65>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA65

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ