ข่าวโรงเรียนในสังกัด

ต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด+TO BE NUMBER 1

โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพม. มาโดยตามลำดับ จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี...

Read More