วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>ต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด+TO BE NUMBER 1
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

ต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด+TO BE NUMBER 1

โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพม. มาโดยตามลำดับ จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนรู้จัก และ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อย่างสม่ำเสมอ

ใส่ความเห็น